Twój sklep z symulatorami ciężarówek!

Wymiana, zwrot, reklamacja

Masz prawo zwrócić do nas produkt fizyczny w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania bez podania powodu. Musisz jedynie przesłać do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu, którego wzór znajdziesz poniżej. Oświadczenie należy odesłać na adres korespondencyjny Sklepu. Pojęcie zwrotu towaru jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Ci wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  o odstąpieniu od umowy.

Zwrot płatności następuję przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

WAŻNE!!! Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli zwrotu towaru nie przysługuje w odniesieniu do:

  • gry w wersji pudełkowej, której pudełko zostało otwarte po dostarczeniu.
  • gra w wersji elektronicznej –  konsument wyraża zgodę na spełnienie przez Sklep. świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W tym przypadku, na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody przez konsumenta następuje poprzez zapoznanie się przez niego i akceptację treści oświadczenia dostępnego na stronie produktu i kliknięcie przycisku zakupu oraz dokonanie płatności. Sklep zobowiązany jest do potwierdzenia konsumentowi otrzymania ww. zgody na piśmie – w przypadku wersji elektronicznej gry w wiadomości email zawierającej kod aktywacyjny.

Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu możesz zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. Skorzystaj z ogólnoeuropejskiej platformy internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 

Wzory formularzy i oświadczeń:

  • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: PDF | WORD;
  • Wzór formularza reklamacyjnego pełnego zwrotu ceny jeśli charakter podanej niezgodności wskazuje, że naprawa i wymiana towaru są niemożliwe, a dodatkowo, że niezgodność towaru z umową jest istotna: PDF | WORD;
  • Wzór formularza reklamacyjnego z żądaniem naprawy/doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę towaru: PDF | WORD;